Gilleleje og Omegns Museumsforening

Generalforsamling i Gillelejehallen tirsdag d. 15. marts 2022

Referat

Birgit Sørensen bød velkommen til de ca. 130 fremmødte og orienterede om det nye nummer af Kanalen i anledning af 250 års jubilæet for Nakkehoved Fyr, og den nye bog ”Det Hvide Lys”, der kan købes for 50 kr.

 1. 1.     Valg af dirigent

Peter Berthelsen blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt med Kanalen af november 2021, annonce i Ugeposten og mail til medlemmerne.

 1. 2.     Beretning fra bestyrelsen

Birgit Sørensen aflagde beretning for perioden siden sidste generalforsamling den 13. oktober 2021. Der er holdt 6 bestyrelsesmøder, og der har været medlemsarrangementer med Finn Hjaldsted og Kjartan Langsted. Der er uddelt forskønnelsespris til Vandtårnet. Der er uddelt årbog med gløgg.

Der er ikke sket store fremskridt for det nye museum.

Birgit lagde vægt på, at GOMF er en aktiv part i samarbejde med Museum Nordsjælland.

 1. 3.     Godkendelse af revideret regnskab for 2021

Bent Dalsgaard aflagde regnskab. Det blev godkendt.

 1. 4.     Godkendelse af budget for 2022

Bent Dalsgaard fremlagde budget. Det blev godkendt.

 1. 5.     Indkomne forslag

Intet.

 1. 6.     Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Det blev vedtaget.

 1. 7.     Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode

Bent Dalsgaard fratrådte, og Haffstein Sigurdsson blev valgt tillige med Klaus Rigger, Jette Svendsen og Ove Hansen, som var på valg.

 1. 8.     Valg af 2 suppleanter for en 1-årig periode

I stedet for Haffstein Sigurdsson, som blev valgt til bestyrelsen, og Claes Wernersson, som er fratrådt, blev Bo Andersen og Annette Rohrberg valgt.

 1. 9.     Valg af 2 revisorer

Jess Petersen blev genvalgt, og i stedet for Per Frederiksen, som er fratrådt, blev Kirsten Lundsgaard valgt.

 1. 10.  Valg af revisorsuppleant

Kirsten Thomsen blev genvalgt.

 1. 11.    Eventuelt

Intet.

Dirigenten takkede for god ro og orden, og Birgit Sørensen lukkede generalforsamlingen.

Traditionen tro blev der spist skipperlabskovs med tilbehør, dygtigt lavet af Ulla, og ledsaget af øl og snaps.

 Hasse Højmark                                        Peter Berthelsen                            Birgit Sørensen

referent                                                    dirigent                                          formand

 

Referat fra Generalforsamlingen 2021

 

 

 Gilleleje og Omegns Museumsforening

Generalforsamling 13. oktober 2021 kl. 18

Referat

Indkaldelse til ordinær generalforsamling er indeholdt i Kanalen af juni 2021 med angivelse af dagsorden. Generalforsamlingen blev afholdt i Gillelejehallen. Der var ca. 100 fremmødte.

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Beretning fra bestyrelsen     

3. Godkendelse af revideret regnskab for 2020

4. Godkendelse af budget for 2021

5. Indkomne forslag

6. Fastsættelse af kontingent

a. Forslag om ændring af kontingent

7. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode.

Lisbeth Hamborg, Annelise Torne Zinck, Jørgen Petersen, Birgit Sørensen og Hasse Højmark er på valg.

8. Valg af 2 suppleanter for en 1-årig periode

Claes Wernersson er på valg

9. Valg af 2 revisorer

På valg er Jess Petersen og Per Frederiksen

10. Valg af revisorsuppleant

På valg er Kirsten Thomsen

11. Eventuelt

Ad 1. Birgit Sørensen bød velkommen og oplyste, at der efter generalforsamlingen ville være en orientering om museumsprojektet ved Ole Lass Jensen, direktør for Museum Nordsjælland, og Morten Ulrik Jørgensen, formand for KEO, Udvalget for kultur, erhverv og oplevelser.

Inge Madsen blev foreslået som dirigent. Dette blev vedtaget. Inge Madsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Inge Madsen bemærkede til dagsordenen, at det indkomne forslag under pkt. 4 falder uden for rammerne af, hvad der kan behandles.

Ad 2. Birgit Sørensen aflagde beretning for det forgangne år, dvs. siden sidste generalforsamling den 8. august 2020, idet foreningens aktiviteter havde været hæmmet af corona-epidemien. Beretningen blev godkendt.

Ad 3. Bent Dalsgaard gennemgik det reviderede regnskab for 2020, som var omdelt tillige med forslag til budget. Regnskabet blev godkendt.

Ad 4. Bent gennemgik ligeledes budgetforslag for 2021. Budgettet blev godkendt.

Ad 5. Der var indkommet følgende forslag:

”Kære museumsforening. Vi er en gruppe borgere, som har nogle forslag vedr. museumsplanerne til generalforsamlingen.

1. Vi vil gerne foreslå en ordentlig inddragelse af borgerne i området fremover.

2. Vi foreslår, at der etableres P-pladser, udenfor den gamle bydel. Hvad med den gamle gasgrund?

3. Vi foreslår, at den gamle stejleplads (matrikel nr. 90 omfattet af lokalplan 15.31) Genetableres med ruser / net / garn, som indgang til “livet ved havet”

4. Vi foreslår en anden placering af museet, udenfor den gamle bydel / se evt. fremkomne forslag fra tidligere borgermøder til alternative placeringer.

Med venlig hilsen Lis Rosenberg, Lise Benthien, Elizabeth Brüel”

Dirigenten bemærkede, at forslaget var indkommet rettidigt, men at det var af en karakter, som ikke tillod en reel behandling på generalforsamlingen. Dirigenten nævnede, at forslaget involverede forskellige myndigheder samt, at emnerne forventedes drøftet ved snarlige borgermøder. Forslaget blev drøftet som følger:

Birgit Sørensen bemærkede til forslag 1, at hun er enig i at inddrage borgerne. Det ligger uden for GOMF’s virke at etablere P-pladser (forslag 2) og at ændre på stejlepladsen (forslag 3). Med hensyn til forslag 4 havde Birgit Sørensen forventet, at dette emne var skrinlagt. Birgit Sørensen lagde vægt på, at det nye museum ville blive indrettet med respekt for omgivelserne.

Der var tre indlæg fra forsamlingen, hvor der blev udtrykt frustration over dialogen, idet en gruppe havde givet indsigelser mod museets placering. Trafik og parkering blev nævnt som problematisk.

Lars Thomsen oplyste som medlem af projektgruppen for nyt museum ad forslag 1, at der er påtænkt lokalt beboermøde den 6. december samt et bredt borgermøde den 11. januar.

Punktet blev afsluttet ved, at generalforsamlingen henstillede til bestyrelsen at søge disse møder afholdt.

Ad 6. Birgit Sørensen fremlagde forslag om et forenklet kontingent, som ville gøre det muligt at overgå til betaling via PBS. Birgit konstaterede, at medlemstallet var faldet. Forslaget lød på, at enkeltmedlemmer fremover betaler 200 kr. og husstande 300 kr. I dag er der i alt otte kontingentsatser afhængigt af, om man tilvælger Fyrlauget og Vilhelms Skibslaug. Uden disse tilvalg er kontingentet hidtil 175 kr. henholdsvis 250 kr. Men indregnes tillægskontingenterne, medfører forslaget en vis besparelse. Forslaget blev tiltrådt.

Ad 7. På valg til bestyrelsen var Lisbeth Hamborg, Annelise Torne Zinck, Jørgen Petersen, Birgit Sørensen og Hasse Højmark for en 2-årig periode. Disse blev genvalgt.

Ad 8. Som suppleanter til bestyrelsen blev Claes Wernersson genvalgt, og Haffsteinn Sigurdsson blev nyvalgt, begge for ét år.

Ad 9. Som revisorer blev Jess Pedersen og Per Frederiksen genvalgt.

Ad 10. Kirsten Thomsen blev genvalgt som revisorsuppleant.

Ad 11. Intet.

Inge Madsen lukkede selve generalforsamlingen, takkede for god ro og orden og gav ordet til Birgit Sørensen.

Direktør Ole Lass Jensen orienterede om, at kommunen nu har bevilget 3,2 mio. kr. til museumsprojektet som ansøgt, og at næste trin er at søge fonde. De nævnte datoer for borgermøder blev bekræftet. Ole Lass henviste til visionsoplægget ”Livet ved Kysten”.

Morten Ulrik Jørgensen anerkendte Museumsforeningen som en usædvanlig forening, som er mere end en støtteforening som andetsteds. Der har desværre været en lang periode i kommunen, hvor museet stod som taber. MUJ ønsker ikke en ny diskussion om placering af museet. Parkering er et stort problem i Gilleleje og skal ikke ligge museet til last.

En bemærkning fra salen gik på at bibeholde den analoge formidling med fysiske genstande og være varsom med digital formidling.

Herefter fulgte den traditionelle spisning med øl, snaps og kaffe. Denne gang var det ikke skipperlabskovs, men mørbradgryde.

 Hasse Højmark, referent

Referat fra generalforsamling den 8.8.20 kl. 15

Generalforsamling lørdag d. 8. august 2020

Gilleleje og Omegns Museumsforening

Referat

 1. Valg af dirigent

Inge Madsen blev valgt som dirigent.

 

2. Beretning fra bestyrelsen

 Formandens beretning blev godkendt.

 3. Godkendelse af revideret regnskab for 2019

 Regnskabet blev godkendt

 

 4. Godkendelse af budget for 2020 

 Budget for 2020 godkendt

 

 5. Indkomne forslag

Bestyrelsen foreslår følgende ændring af Museumsforeningens vedtægter:

Følgende linier i §6 :

"Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen kan meddele kassereren og/eller formanden fuldmagt til at disponere over foreningens midler. ”

Erstattes af:

"Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved vedtagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Kassereren står for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af kontingent, samt betalinger af regninger. Kassereren kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og Netbank til foreningens konti, samt indgå aftale herom.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de          forpligtelser, der påhviler foreningen."

Ændringen vedtaget.

 

 6. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent

Vedtaget.

 

 7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode                 

På valg er 4 medlemmer for en 2-årige periode: Bent Dalsgaard, Ove Hansen, Klaus Rigger, Jette Svendsen. Frede Petersen er udtrådt af bestyrelsen og afløst af Hasse Højmark og Jesper Bjerre er udtrådt af bestyrelsen og afløst af Bent Dalsgaard.

Alle godkendte som bestyrelsesmedlemmer.

 

2 bestyrelsessuppleanter i rækkefølge

  1 suppleant blev Bente Nissen

  2 suppleant blev Claes Wernerson

Revisorer

På valg er Jess Petersen og Per Frederiksen

Begge genvalgt

 

1 revisorsuppleant

På valg er Kirsten Thomsen

Genvalgt

 8. Eventuelt

 Ole Lass Jensen fra Museum Nordsjælland fortalte om det nye museum at det skal fortælle om Gillelejes og Nordkystens historie. Det anslås at museet vil komme til at koste omkring 40 millioner kroner, hvoraf kommunen i efteråret skal sige ja til lidt over tre millioner. Resten skal fra Museum Nordsjælland i from af kapitaliseret arbejde med nye udstilling og for størstedelens vedkommende fonde.

Fondene skal inddrages på et tidligt tidspunkt i planlægningen. Lige nu er arbejdsgruppen ved at inddrage et udstillings-arkitektfirma til at komme med ideer og input til moderne historieformidling. Herefter skal man finde interesserede fonde, som naturligt skal være til at udforme byggeriet. Der vil nok blive holdt til borgermøde i efteråret, når der kommer nogle arkitekt planer på bordet. 

 

Else Djurhus gjorde opmærksom på, at der faktisk ikke var de store problemer omkring parkering i Østergade.